fbpx

Medlemsvillkor

 

Dessa medlemsvilkor gäller Arvika, Slussen, Klippan, Örebro och Luleå

Medlemsvillkor World Class International Brand Sverige AB

§ 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER
World Class international Brand Sverige AB org.nr 559016-8992 (”World Class”) bedriver träningscenter på ett flertalet orter i Sverige och tillhandahåller genom avtal (medlemsavtal) friskvårdstjänster som kan nyttjas av medlem i enlighet med angiven tjänstebeskrivning. Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av medlemsavtalet som träffas mellan World Class och den person (”Medlemmen”) som står namngiven i medlemsavtalet. Medlemskapet inkluderar deltagande i träningscentrets utbud i enlighet med vid var tid gällande säkerhets- och trivselregler.

 

§ 2. BETALNING, AVGIFTER & PRISER
Månatlig betalning via Autogiro eller kortbetalning
Betalning av månadsavgifter sker via autogiro eller kreditkort och debiteras löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kontot/kortet närmaste bankdag innan förfallodagen. Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för debitering skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på World Class konto. Om betalning ej erhålls senast på förfallodagen förbehåller sig World Class rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för påminnelse- och inkassoavgift.

Betalningsvillkor vid faktura
World Class fakturor ska betalas inom 14 dagar från fakturadatum. World Class debiterar faktureringsavgift enligt vid var tid gällande prislista. Om fakturan ej är betald senast på förfallodatumet förbehåller sig World Class rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för påminnelse- och inkassoavgift. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år.

Medlemsavgift & Årsavgift
Medlemsavgift erläggs i förskott vid köptillfället när medlemskapet startas enligt vid var tid gällande prislista. Årsavgift debiteras medlemskapet 1 ggr/år enligt vid var tid gällande prislista för varje påbörjad 12-månaders period.

Prisändringar
World Class äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till vid var tid gällande prislista.

Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från att nyttja World Class träningscenter och tjänster fram till dess att betalning är erlagd.

E-handel
För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.

Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren World Class för överföring till denne.

Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

 

§ 3.  köp på internet – distansavtalslagen
Medlem kan ångra köp och frånträda det medlemsavtal som ingåtts via World Class hemsida eller i övrigt från distans enligt distansavtalslagen under förutsättning att medlem inom 14 dagar från köptillfället/medlemsavtalets ingående meddelar sitt beslut att frånträda medlemsavtalet. Medlemmen har rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster under förutsättning att tjänsten/varan ej ännu nyttjats. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har medlem som är privatperson rätt att skriftligen meddela World Class om att hen ångrat sitt köp. Om medlemmen utnyttjar sin ångerrätt återbetalas det belopp hen erlagt för varan/tjänsten tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi mottagit meddelandet om att medlemmen ångrat sig via samma betalsätt

 

§ 4.  ÄNDRING AV KUNDENS PERSONUPPGIFTER
Kunden skall omgående underrätta World Class om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. World Class ansvarar ej för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

 

§ 5.  MEDLEMSKAP
Medlemskap i World Class är personligt och kan enbart nyttjas av den person som står namngiven på medlemskapet. Minimiålder för att teckna medlemsavtal med månatlig betalning via betalkort är 18 år. För tränande som ännu inte fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning och står som annan betalare. Medlem är skyldig att vid varje träningstillfälle/besök på träningscentret registrera sin ankomst genom att checka in via vår app eller dra sitt medlemskort.  Medlem ska alltid medföra sitt medlemskort alt giltig legitimation. Vid förlust av medlemskort ska detta anmälas till receptionen på ditt träningscenter som utfärdar ett nytt mot erlagd avgift. World Class erbjuder olika typer av medlemskap vilka kan skilja sig åt i pris, bindningstid eller omfattning av tjänster differentierade på ort. Samtliga medlemskap i vårt utbud kan nyttjas på våra egenägda träningscenter.

 

Bindningstid, avtalstid och uppsägningsregler
Två kalendermånader uppsägningstid tillämpas på samtliga medlemskap. Om medlemskap ingåtts för fast avtalsperiod med bindningstid gäller avtalat pris under hela perioden. När bindningstiden löper ut kan medlem teckna ny fast avtalsperiod till nytt fast pris enligt aktuell prislista. Om kund inte tecknar ny fast avtalsperiod efter bindningstid gått ut övergår avtalet till tillsvidare period till nytt pris enligt aktuell prislista.

Under fast avtalstid kan kunden säga upp/bryta avtalet i förtid endast av följande skäl:
– Permanent flytt där ett World Class träningscenter inte finns inom 50 km från bostaden
– Vid långtidssjukskrivning (längre än 90 dagar, läkarintyg erfordras).
Klipp-eller kontantkort som ej kan nyttjas återbetalas ej men kan överlåtas.

Uppsägning ska meddelas det träningscenter där medlemsavtalet ingicks via e-post eller telefon.

Överlåtelse av kundavtal
Medlemskap i World Class är personligt och kan ej upplåtas (exempelvis hyras eller lånas ut) eller överlåtas/säljas. Medlem med tillsvidareavtal via kort- eller autogirobetalning kan under bindningstid överlåta medlemskapet till annan person, som World Class måste godkänna som medlem, mot erlagd avgift.

Klippkort och kontant förbetalda medlemskap
Klippkort är giltiga i ett år från utfärdat datum. Kontant förbetalda medlemskap är giltiga för den period vilken medlemskapet är debiterat därefter avslutas medlemskapet

Personlig Träning
Köps styckvis eller via klippkort. Klippkortet är giltigt i ett år från köptillfället. Personlig Träning betalas i förskott, vid träningstillfället el genom delbetalning. World Class återlöser ej betalat PT-klippkort. Avboknings ska ske senast 24 h innan träningstillfället i annat fall debiteras innehavaren för träningstillfället. World Class förbehåller sig rätten att tillsätta ny PT om tidigare PT ej längre är tillgänglig.

Åldersgräns
Målsman kan teckna abonnemang till barn i åldrarna 11-17 år. Barn i åldern 11-14 år får enbart vistas och träna på centret i sällskap av målsman. Ungdom 15-17 år får träna på egenhand. Ungdomskortet justeras per automatik 1/9 det år ungdomen fyller 18 år till ordinarieabonnemang och ordinariepris.

Rabatter & Kampanj
World Class tillämpar rabatt till seniorer och studenter på ordinariepriser. Seniorrabatten kan nyttjas från den dag medlemmen fyller 65 år eller vederbörande gått i pension. Studentrabatt lämnas till gymnasieelever samt vid högre studier efter uppvisande av giltig studentlegitimation. Rabatten tillämpas terminsvis 1/2-31/8 samt 1/9-31/1. Studenten ansvarar själv för att terminsvis inkomma med giltigt student ID. Abonnemanget övergår annars automatiskt till ordinarieabonnemang på ordinariepris.

För medlemsavtal som tecknats med rabatt är rabatten giltig under den tidsperiod som angivits. Därefter övergår medlemskapet (vid tillsvidareavtal) till ordinariepris vid var tid gällande prislista.

 

§ 6. HÄLSOTILLSTÅND
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att hen utan risk kan delta i aktiviteterna på World Class. World Class friskriver sig från alla slags skador och följdskador som kund eller annan besökare ådrar sig till följd av bristande medicinska förutsättningar att träna vid World Class träningscenter. World Class ansvar är under alla omständigheter begränsat till dess ansvarförsäkrings maxbelopp.

 

§ 7. FRYSNING
Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap. Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 14 dagar och längst med 365 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst. Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg. Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning.

 

§ 8. ANSVAR FÖR KUNDENS ÄGODELAR & SKADOR
World Class ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter. World Class ansvarar inte för personskador som åsamkats kund pga olycksfall eller annan besökares agerande eller brist härpå. World Class ansvarar inte heller för skador eller följdskador av vad slag de vara må om desamma har uppkommit till följd av, eller har samband med, att kund eller besökare brutit mot grunderna för detta avtal, instruktioner för kundens tilläggstjänst, World Class trivselregler och/eller skriftliga eller muntliga anvisningar från World Class centrets personal. World Class rekommenderar till följd av ovanstående, kunder och övriga besökare att teckna egna olycksfallsförsäkringar. World Class ansvar är under alla omständigheter begränsat till dess ansvarsförsäkrings maxbelopp.

 

§ 9. PRAKTISKA ÄNDRINGAR
World Class förbehåller sig rätten att göra ändringar av öppettider, scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via mail/hemsida. World Class har även rätt att vidtaga ändringar, reparationer, och andra ingrepp i lokalerna och beträffande träningsutrustningen, utan ersättningskyldighet för det. World Class har rätt att inom ramen för tjänstebeskrivningarna göra de ändringar so m är ändamålsenliga för att frikvårdstjänsterna ska levereras på ett hälsofrämjande, effektiv och adekvat sätt utan att medlemmen kan motsätta sig det.

World Class har även rätt att göra förändringar i dessa medlemsvillkor om lagstiftning eller branschpraxis ger anledning till det. Sådan justering träder i kraft 60 dagar efter att World Class informerat medlemmen om justeringen.

 

§ 10. KUNDREGISTER I DATABAS
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. World Class behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund.

 

§ 11. DOPING
World Class har nolltollerans vad gäller bruk av doping klassade preparat och samarbetar med såväl polis som andra myndigheter för att hindra att doping förekommer vid World Class träningscenter. Vi förbehåller oss rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning/bruk av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från World Class. Ingen återbetalning sker.

 

§ 12. UTESLUTNING AV KUND
World Class förbehåller sig rätten att utan angivande skäl omgående avbryta detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga outnyttjade förskottsbetalda avgifter utan avdrag. I grova fall av avtal- eller regelbrott sker uteslutning av kund utan någon återbetalning av eventuellt innestående tid.

 

§ 13. TRIVSELREGLER OCH TRÄNINGSFÖRESKRIFTER
Det åligger kunden att följa gällande trivselregler och anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas muntligen eller skriftligen av World Class. Kund förutsätts alltid vid besök att uppträda på ett sätt som inte stör andra kunder eller personal. Grava eller upprepade brott mot trivselreglerna eller träningsföreskrifterna kan medföra grund för hävning eller förtida uppsägning.

 

§ 14. COOKIES
Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.

Cookies och personuppgifter. På worldclass.se använder vi cookies för att våra tjänster ska fungera på bästa sätt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem. Information gällande cookies.

Ok